Условия за ползване

1. Въведение

Това споразумение за сътрудничество ("Споразумение") определя отношенията между ShopMania и Вас (по-натам наричан "Вие", "Вас", "Сътрудник"), като Сътрудник в партньорската програма на ShopMania.

С присъединяването си към Партньорската програма на ShopMania Вие приемате и се съгласявате, да бъдете обвързани с условията на настоящото споразумение, така че молим да го прегледате внимателно преди да се регистрирате.

Ние непрекъснато подобряваме услугите, които предлагаме, затова си запазваме правото да правим необходимите промени към настоящото споразумение без предварително известие до Сътрудниците.

2. Определения

Сътрудник – собственик на уебсайт (юридическо или физическо лице), който се съгласява да рекламира ShopMania и нейните услуги според условията и реда, посочени в настоящото Споразумение.

ShopMania - софтуерна платформа, достъпна чрез интернет страницата на ShopMania.

Потенциални потребители - юридическо или физическо лице, което е регистрирано в ShopMania и е привлечено от Сътрудник, който активно рекламира ShopMania ShopMania платформата.

Рекламен материал – всеки рекламен материал, предоставен от ShopMania с цел рекламиране на ShopMania платформата.

3. Регистрация в програмата за сътрудници

С попълването и подаването на формуляра за регистрация и с приемането му, Вие ставате Сътрудник и обвързан с условията на настоящото споразумение. Като сътрудник, Вие се съгласявате, че участието Ви в програмата се състои единствено от: законно рекламиране на ShopMania услугите с цел получаване на комисионна за платените пакети от услуги, закупени от фирми или физически лица, които се отнасят до ShopMania.

Присъединилите се гарантират, че цялата представена от тях информация е актуална, пълна и точна, както се изисква в процеса на регистрация или в други раздели на уебсайта и се съгласяват да поддържат и актуализират тази информация, за да е винаги актуална, пълна и точна. ShopMania си запазва правото да прекрати достъпа до програма за сътрудници, ако се установи, че информацията, предоставена от Сътрудник, не отговаря на изискванията, изброени по-горе.

ShopMania си запазва правото да спре или да прекрати всеки профил на Сътрудник по всяко време и без предизвестие, в случай на нарушение на правилата и условията, представени в настоящото споразумение, в случай на нарушаване на закон или на правата на трета страна, в случай на преки или косвени щети, доведени до ShopMania или до трето лице или в случай на липса на активност от страна на Сътрудника.

ShopMania си запазва правото да откаже достъп до програмата, ако Сътрудническите сайтове съдържат, препращат към или използват:

Вашата кандидатура и статус в програмата може да бъде прекратена или спряна поради някоя от (но не само) следните причини:

4. Рекламиране на ShopMania и Услугите - сътруднически хипервръзки

Като Сътрудник можете да използвате графични и текстови препратки, както на своя уебсайт, така и в електронни съобщения. Длъжни сте да използвате само графични и текстови препратки, предоставени от ShopMania и да не променяте свързания с тях HTML код. След прекратяване на Вашата дейност като Сътрудник, се съгласявате да премахнете всички рекламни материали, отнасящи се до ShopMania от Вашия сайт и електронни съобщения, в противен случай Вашите действия ще се считат за нарушение правата върху търговската марка и могат да доведа до заплащане на обезщетения в съответствие с приложимото право.

5. Проследяване на Сътрудническата ефективност

Когато интернет потребител кликне върху Ваша препратка към ShopMania, се създава бисквитка в браузъра на потребителя, съдържаща информация за идентифициране на Сътрудника. Когато този потребител реши да придобие платен пакет от услуги на ShopMania, скриптът ще направи съответствие с бисквитката, за да идентифицира Сътрудника, на когото ще бъде възложена комисионната. Посетителите, изпратени чрез Ваша Сътрудническа препратка могат да направят покупката в по-късен период. Комисионна все още ще се присъжда, ако посетителят е създал профил в ShopMania BIZ в срок от 30 дни след като е бил препратен до ShopMania от Сътрудник. Комисионната се изчислява на база на стойността на всички поръчки, направени и платени от посочените Потребители.

6. Комисионни

Комисионните представляват 20% от стойността на поръчката без данъци и се изчисляват само за поръчки, които са били заявени и платени.

Сътрудникът ще получава плащания на комисионни в момент, в който балансът на сметката му е над 50 лв. лв. Комисионните ще се изплащат в последния работен ден на месеца и то само ако Сътрудникът подаде заявка за теглене не по-късно от ден преди датата на плащането.

Ако Сътрудникът е юридическо лице комисионни от ShopMania се изплащат само въз основа на фактура, издадена от Вас към ShopMania. Фактурата трябва да съдържа стойността на комисионните, плюс приложими данъци.

ShopMania ще изплаща комисионните през PayPal.

ShopMania си запазва правото да организира кампании с отстъпка в цената или други промоционални дейности, които могат да повлияят на цените на пакетите. В тези случаи, комисионните ще се изчисляват въз основа на цените на пакетите услуги, които се прилагат към датата на покупка.

Ако даден потребител, препратен от Сътрудник, поиска възстановяване на сумата, която е заплатил за пакет услуги, платената първоначално комисионна към Сътрудника ще бъде оттеглена също.

Ако профилът на Сътрудника е временно спрян или прекратен поради нарушаване на срокове и условията в настоящото споразумение, ShopMania си запазва правото, да не изплаща комисионните на Сътрудника.

7. Отговорности и задължения на Сътрудника

Вие се съгласявате да рекламирате ShopMania и услугите, съобразявайки се с всички закони, както и тези, които уреждат рекламата чрез електронни писма, електронната търговия и защитата на потребителите. ShopMania си запазва правото да приеме или отхвърли всеки пренасочен от Сътрудник клиент и да изплаща комисионни за всеки пренасочен клиент, който придобива платен пакет от услуги с помощта на Вашия Сътруднически код, в съответствие с графика за плащане в ShopMania Строго е забранено изпращането на нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали. Предприемането на такива действия ще доведат до автоматично прекратяване на Вашия Сътруднически профил. Вие потвърждавате, че носите отговорност за всички действия, които не са в съответствие с приложимото право.

Вие или ShopMania могат да прекратят Сътрудническото споразумение и правоотношение по всяко време. Вие имате право да печелите и да получавате плащания от програмата само през времето, когато сте одобрен за Сътрудник. ShopMania си запазва правото да отменя статуса на Сътрудник, да извършва промени в програмата или да променя политиките си в областта на услугите, графика на плащания и оперативни процедури по всяко време, с или без причина, с незабавен ефект след известяване на Сътрудника.

8. Законови задължения и ограничена отговорност

ShopMania не носи отговорност за непреки, специални или последващи вреди, възникнали във връзка с тази програма. Услугата, на която се основава Сътрудническото правоотношение, се предоставя във вида, в който е. ShopMania ще предприема разумни стъпки, за да гарантира, че услугите се предоставят с умения, грижа и точност, но ShopMania не дава никакви гаранции по отношение на сайта или услуги на ShopMania или Сътрудническата програма. ShopMania не гарантира, че експлоатацията на ShopMania, услугите или Сътрудническата програма ще бъдат непрекъснати и без грешки. ShopMania не носи отговорност за последиците от прекъсвания или грешки.

ShopMania не носи отговорност за косвени или случайни щети (загуба на приходи, комисионни), дължащи се на грешки в кода на Сътрудник, загуба на база данни, файлове, както и всички резултати от преднамерена вреда към програмата или нашия уебсайт. Ние не даваме никакви преки или косвени гаранции по отношение на Сътрудническата програма и/или продуктите, продавани на този сайт.

9. Контакт по електронна поща

ShopMania си запазва правото да изпраща електронна поща към Вас за целите на информиране за промени или допълнения в услугите или каквито и да е продукти и услуги, свързани с ShopMania

10. Информация за запазената марка

"ShopMania" и логото на ShopMania са търговска марка на SC ShopMania NET SRL. Вие се съгласявате да не показвате или използвате по какъвто и да е начин търговска марка на ShopMania BIZ или всяко свързано с нея съдържание без предварително разрешение от SC ShopMania NET SRL.

11. Наличност на услугата

SC ShopMania NET SRL не носи отговорност и си запазва правото да променя или да прекратява Уебсайта или услугите, частично или изцяло, временно или за постоянно, или да предлага нови услуги или подобрения, с или без предизвестие.

12. Промени в услугата

ShopMania си запазва правото да променя, модифицира, добавя или премахва условия в това Споразумение по всяко време, а също може да добавя, променя, спира или прекратява всеки аспект на Услугата по всяко време.

© 2019 ShopMania